Скачати бланк списання нематеріальних активів

скачати бланк списання нематеріальних активів
Згідно з п. 145.1 ПКУ основні засоби розподіляються на 16 груп, для кожної з яких встановлено мінімальний строк корисного використання, за винятком землі, природних ресурсів, бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів. Почнемо з найважливішого… Вартісний критерій для визнання основних засобів — понад 2500 грн Визначення об’єкта основних засобів (далі — ОЗ) залишилося незмінним (точно таким, яке було наведене в абз. 2 п. 2.4 Інструкції № 64). Водночас у Положенні № 611 вартісний показник для ОЗ не вказано. Згідно з п. 7.4 Положення № 611, переоцінку необоротних активів установ проводить постійно діюча комісія, яка призначається наказом керівника установи щорічно та діє протягом року. Експертне оцінювання здійснює експерт за угодою з установою. Надзвичайно важливо для затвердження строку експлуатації ОЗ правильно все оформити. Останнім часом податківці під час перевірок дедалі більше уваги звертають на нульову залишкову вартість в обліку підприємства, мотивуючи це тим, що нульовою вона у принципі бути не може.


Амортизація почне нараховуватися з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію; варіант 2 — 50000,00 грн, що відповідає рівню звичайних цін. У такому разі в податковому обліку підприємства «А» у складі витрат треба відобразити суму 60000,00 грн — 50000,00 грн = 10000,00 грн. Бухгалтерський облік операцій з необоротними активами, які не визначені цією Інструкцією, банки мають здійснювати згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності. Первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Пояснюється це різними причинами, зокрема з метою уникнення у звітному періоді від’ємного значення податку на прибуток. Крім цих витрат, амортизуються також: 1) капітальні інвестиції із бюджету на придбання (створення) ОЗ і нематеріальних активів.

Документальне оформлення операцій з малоцінними необоротними активами Спеціальні типові форми для обліку руху малоцінних необоротних матеріальних активів (МНА) не затверджені. Згідно з пп. 145.1.4 ПКУ строк корисного використання об’єкта ОЗ повинен переглядатися внаслідок зміни очікуваних економічних вигід від його використання. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затверджена Постановою № 480 Правління Національного банку України від 20 грудня 2005 року, регулює відображення в бухгалтерському обліку типових операцій банків з необоротними активами.

Похожие записи: